ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕМБРІОЛОГІЇ - Долгов О. М. - 2015

Частина І

ВСТУП

Організм багатоклітинних тварин є цілісною системою, в якій можна виділити ряд ієрархічних рівнів організації : клітини - тканини - морфофункціональні одиниці органів - органи - системи органів. Кожному рівню організації властиві специфічні морфофункціональні особливості.

Гістологія - наука про тканини, їх будову, розвиток, життєдіяльність, походження в онто- і філогенезі. Тканини є більш загальними системами організму, ніж його органи, тобто до складу різних органів входять зазвичай одні й ті ж типи тканин. Тканина - система клітин і міжклітинної речовини, що об'єдналися і спеціалізувалися в процесі еволюції для виконання визначених функцій. Таких загальних функцій відносно небагато: пограничність; створення сталості внутрішнього середовища (підтримка гомеостазу); скоротливість; сприйняття, передача та аналіз подразнень. Отже, усе різноманіття тканин можна об'єднати у чотири основні типи: пограничні (епітеліальні), тканини внутрішнього середовища (сполучні, кров, лімфа, скелетні), м'язові тканини і тканини нервової системи. Ці чотири типи тканин зустрічаються у всіх багатоклітинних тварин, для них є характерними властиві тільки їм особливості будови, розвитку і життєдіяльності. Вони забезпечують усе розмаїття взаємостосунків організму з середовищем, що його оточує.

У складі кожної тканини виділяють також клітинні популяції - сукупність клітин певного виду. Вони, як правило, об'єднані загальними механізмами регуляції, репродукції і загибелі клітин для збереження сталості їх загальної кількості в популяції. Іноді виділяють також ще більш спеціальні системи - субпопуляції, а в ідеалі і клони, тобто клітини, що виникають при розмноженні і диференціюванні однієї вихідної клітини.

У частині І пропонованого посібника йдеться про біологію клітини та основи порівняльної ембріології - розділи гістології, що закладають основи для вивчення загальної гістології, науки, що вивчає найбільш загальні характеристики зазначених вище чотирьох типів тканин (частина ІІ).Для любых предложений по сайту: [email protected]