ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕМБРІОЛОГІЇ - Долгов О. М. - 2015

Частина І

ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Гістологія з основами ембріології» є вивчення основних принципів розвитку, будови і функції клітин і тканин, структури і функції клітинних комплексів у складі органів тіла багатоклітинних організмів; навчити використовувати отримані знання під час наступного вивчення інших фундаментальних дисциплін, а також майбутньої роботи вчителя біології.

1.2. Основними завданнями вивчення нормативної дисципліни «Гістологія з основами ембріології» є:

- з’ясування еволюції тканин, становленні і розвитку їх в організмі;

- вивчення будови і функцій клітин і тканин, органів і міжклітинної речовини, взаємодій клітин у межах однієї тканини і оточуючих тканин;

- вивчення регенерації тканин і регуляторних механізмів, які забезпечують структурну і функціональну цілісність тканин.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

- значення й основні етапи розвитку цитології і гістології з основами ембріології як науки;

- закономірності структурної організації клітин, тканин і органів з позиції єдності будови і функції;

- гістофункціональні особливості тканинних елементів і їх участь у біологічних процесах (захисних, трофічних, секреторних, ін.), що властиві тканинам і органам, на основі даних світлової й електронної мікроскопії;

- основні закономірності розвитку організму;

вміти:

- мікроскопіювати гістологічні препарати з використанням світлового мікроскопа;

- ідентифікувати тканини, їх клітинні та неклітинні структури на мікроскопічному та ультрамікроскопічному рівні.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Біологія клітини та основи порівняльної ембріології.

Тема 1. Вступ. Гістологія з основами ембріології - це наука, яка вивчає будову живої матерії на різних рівнях її структурної організації. Місце гістології і ембріології у системі біологічних дисциплін. Роль дисципліни у формуванні професійного світогляду майбутнього вчителя біології. Стислі відомості про історію розвитку домікроскопічного, мікроскопічного та електронно-мікроскопічного етапів. Внесок у гістологію і ембріологію вітчизняних та зарубіжних вчених. Методи гістологічних та ембріологічних досліджень: класичні та сучасні.

Тема 2. Біологія клітини. Клітинна теорія. Форма та розміри клітини. Клітинні різновиди. Загальний план будови клітини. Клітинні мембрани. Цитоплазма і цитоплазматичні органели: мембранні та не мембранні, загальні та спеціальні. Клітинні включення. Будова і функції ядра. Його основні структурні компоненти, їх хімічний склад та функції.

Тема 3. Репродукція клітин. Клітинний цикл. Способи поділу клітин. Хромосоми - носії генетичної інформації. Будова мітотичних хромосом. Ендорепродукція. Загибель клітин.

Тема 4. Морфологія та фізіологія гамет. Закон зародкової схожості К. Бера. Еволюційна ембріологія. Розмноження організмів: статеве і безстатеве. Біологічна роль статевого розмноження. Прогенез: будова статевих залоз. Будова статевих клітин. Класифікація яйцеклітин. Розвиток статевих клітин: сперматогенез, овогенез.

Репродукційний цикл.

Тема 5. Основні етапи ембріогенезу. Запліднення. Зигота. Дроблення. Типи дроблення. Бластула. Морула. Гаструляція. Типи гаструляції. Нейруляція. Закладка осьових органів. Диференціювання мезодерми. Теорія зародкових листків. Гістогенез і органогенез. Провізорні органи. Система мати-плід. Типи плацент.

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія.

Тема 1. Принципи організації та класифікація тканин. Епітеліальні тканини. Тканина. Гістологічні елементи: клітинні і неклітинні. Детермінація і комітування. Стовбурна клітина. Гістогенетичний ряд. Клітинні популяції. Класифікація тканин. Загальна характеристика епітеліїв. Особливості будови. Морфологічна класифікація епітеліїв. Філогенетична класифікація епітеліїв. Одношарові епітелії. Багатошарові епітелії. Залозистий епітелій. Класифікація залоз. Екзокринні та ендокринні залози. Типи секреції. Розвиток і регенерація епітеліальних тканин.

Тема 2. Волокнисті сполучні тканини: клітини і міжклітинна речовина. Пухка волокниста сполучна тканина: клітинний та міжклітинний компоненти. Види волокон, їх утворення і структура. Щільні волокнисті сполучні тканини: оформлені і неоформлені. Сухожилок, еластична зв'язка, фіброзні мембрани.

Тема 3. Імунний захист. Поняття про антигени та антитіла. Імунокомпетентні клітини. Гуморальний та клітинний імунітет.

Тема 4. Сполучні тканинами зі спеціальними властивостями: ретикулярна, жирова, пігментна, слизова.

Тема 5. Хрящова тканина. Будова хряща. Види хрящової тканини. Міжклітинна речовина хряща. Розвиток і регенерація хрящової тканини.

Тема 6. Кісткова тканина. Види кісткових клітин. Міжклітинна речовина кістки. Грубоволокниста кісткова тканина. Пластинчата губчаста та пластинчата компактна кісткова тканина. Розвиток і регенерація кісткової тканини.

Тема 7. М’язові тканини. Загальна морфофункціональна характеристика і класифікація м’язових тканин. Будова м’язового волокна. Довільні та недовільні м’язові тканини. Механізм м'язового скорочення. Розвиток і регенерація м’язових тканин.

Тема 8. Нервова тканина. Загальна морфофункціональна характеристика. Онтогенез та філогенез нервової тканини. Будова нейрона. Види нейронів. Синапси. Нейроглія: макроглія, мікроглія. Геменцефалічний бар’єр. Нервові волокна. Нервові закінчення. Рефлекторна дуга. Регенерація нервової тканини.

Для любых предложений по сайту: [email protected]