ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ - 2012

Передмова

Вступ до курсу медичної біології. Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях

Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми та ядра

Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмолему

Морфологія хромосом. Каріотип людини

Молекулярні основи спадковості. Характеристика нуклеїнових кислот. Трансформація і трансдукція

Будова гену про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК

Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в людини

Життєвий цикл клітин. Поділ клітин. Організація клітин у часі

Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Мейоз. Запліднення. Розмноження як механізм забезпечення генетичної безперервності в ряді поколінь

Організмовий рівень організації генетичної інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини

Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії. Множинний алелізм. Генетика груп крові

Зчеплене успадкування. Генетика статі

Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипові та генотипові мінливість

Основи медичної генетики. Методи вивчення спадковості людини

Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх дослідження. Спадкові хвороби, їх класифікація

Молекулярні хвороби. Біохімічний метод та ДНК-діагностика Генні (молекулярні) хвороби

Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування

Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Особливості пренатального періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини

Постнатальний період онтогенезу. Біологічні механізми підтримання гомеостазу організму. Постембріональний період онтогенезу, його періодизація

Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія. Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Справжні амеби (Lobosea)

Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophora) - паразити людини

Тип Apicomplexa. Клас Споровики (Sporozoa)

Медична гельмінтологія

Тип Круглі черви (Nemathelminthes)

Медична Арахноентомологія

Синтетична теорія еволюції. Популяційна структура людства. Синтетична теорія еволюція

Біосфера як система, що забезпечує існування людини. Основи загальної екології й екології людини

Література

Для любых предложений по сайту: [email protected]