ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН

Опорний конспект лекцій

1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ФІТОФІЗІОЛОГІЇ

Історія прзвитку фізіології рослин

Короткий історичний нарис розвитку фізіології рослин в Україні

2. БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

Біологігчні мембрани

Субклітинні структури рослинних клітин

Органи, тканини та функціональні системи вищих рослин

3. СИСТЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ У РОСЛИН

Внутрішньоклітинні системи регуляції

Міжклітинні системи регуляції

Інтеграція регуляторних механізмів на рівні організму

4. ВОДНИЙ ОБМІН

Значення води для рослин

Структура і властивості води

Водний обмін рослинних клітин

Механізми транспорту води в рослині

Особливості водного обміну у рослин різних екологічних груп

Фізіологічні основи зрошувального землеробства

5. ФОТОСИНТЕЗ

Дві фази фотосинтезу

Пігменти пластид

Світлова фаза фотосинтезу

Шлях вуглецю (темнова фаза ф/с)

Ендогенні механізми регуляції ф/с

Екологія фотосинтезу

Космічна роль рослин

6. ДИХАННЯ РОСЛИН

Основні шляхи окиснення дихальних субстратів

Дихальний електронно-транспортний ланцюг (ДЕЛ)

Регуляція процесів дихання

7. МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Розвиток вчення про кореневе живлення рослин

Роль елементів мінерального живлення

Значення кореневої системи в мінеральному живленні

Азотне живлення

Добрива

8. ДАЛЬНІЙ ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У РОСЛИН

Ксилемний транспорт

Флоемний транспорт

9. ГЕТЕРОТРОФНИЙ СПОСІБ ЖИВЛЕННЯ У РОСЛИН

Сапрофіти (Сапротрофи)

Паразити

Живлення комахоїдних рослин

Гетеротрофний спосіб живлення за рахунок власних органічних речовин

10. БІОГЕНЕЗ КЛІТИННИХ СТРУКТУР І ОНТОГЕНЕЗ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

Самозбирання та біогенез

Фази онтогенезу рослинної клітини

11. РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

Етапи онтогенезу вищих рослин

Диференціація і ріст рослин

Регенерація у рослин

Механізми морфогенезу

Вплив факторів зовнішнього середовища на ріст клітин

Використання синтетичних регуляторів росту у рослинництві

12. ФІЗІОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

Статеве розмноження квіткових рослин

Вегетативне розмноження

Для любых предложений по сайту: [email protected]