ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ (SARCOMASTIGOPHORA)

Підтип Джгутикові, або Бичоносці (Mastigophora, a6oFlagellata

  КЛАС РОСЛИННІ ДЖГУТИКОВІ (PHYTOMASTIGOPHOREA)

  КЛАС ТВАРИННІ ДЖГУТИКОВІ (ZOOMASTIGOPHOREA)

Підтип Опалінові (Opalinata)

ПІДТИП Саркодові (Sarcodina)

  НАДКЛАС КОРЕНЕНІЖКИ (RHIZOPODA)

   КЛАС СПРАВЖНІ АМЕБИ (LOBOSEA)

    Підклас Голі амеби (Gymnamoebia)

    Підклас Черепашкові амеби (Testacealobosia)

   КЛАС АХРАЗІЄВІ (ACRASEA)

   КЛАС СПРАВЖНІ СЛИЗОВИКИ (EUMYCETOZOEA)

   КЛАС ФІЛОЗЕЇ (FILOSEA)

   КЛАС ЗЕРНЯСТОСІТЧАСТІ (GRANULORETICULOSEA)

   КЛАС КСЕНОФІОФОРЕЇ (XENOPHYOPHOREA)

  НАДКЛАС ПРОМЕНЕНІЖКИ (ACTINOPODA)

   КЛАС СОНЦЕВИКИ (HELIOZOEA)

ТИП ЛАБІРИНТОПОДІБНІ (LABYRINTHOMORPHA)

ТИП АПІКОМПЛЕКСНІ (АРІСОМPLEXA)

   КЛАС СПОРОВИКИ (SPOROZOEA)

    Підклас Грегарини (Gregarinia)

    Підклас Кокциди (Coccidia)

    Підклас Піроплазми (Piroplasmia)

ТИП МІКРОСПОРИДІЇ (MICROSPORA)

   КЛАС МІКРОСПОРИДІЇ (MICROSPOREA)

ТИП МІКСОСПОРИДІЇ (MYXOZOA)

   КЛАС МІКСОСПОРИДІЇ (MYXOSPOREA)

ТИП ВІЙКОНОСНІ, АБО ІНФУЗОРІЇ (CILIOPHORA)

   КЛАС КІНЕТОФРАГМІНОФОРЕЇ (KINETOFRAGMINOPHOREA)

   КЛАС ОЛІГОГІМЕНОФОРЕЇ (OLІGOHYMENOPHOREA)

   КЛАС ПОЛІДІМЕНОФОРЕЇ (POLYHYMENOPHOREA)

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОХОДЖЕННЯ БАГАТОКЛІТИННИХ

РОЗДІЛ ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA)

ТИП ПЛАСТИНЧАСТІ (PLACOZOA)

ТИП ГУБКИ, АБО ПОРИФЕРИ (SPORGIA ABO PORIFERA)

   КЛАС ВАПНЯКОВІ ГУБКИ (CALCISPONGIA, АБО CALCAREA)

   КЛАС СКЛЯНІ, АБО ШЕСТИПРОМЕНЕВІ ГУБКИ (HYALOSPONGIAE, АБО HEXACTINELLIDA)

   КЛАС ЗВИЧАЙНІ ГУБКИ (DEMOSPONGIAE)

   КЛАС АРХЕОЦІАТИ (ARCHAEOCYATHA)

ТИП РЕЦЕПТАКУЛІТИ (RECEPTACULITA)

ТИП ОРТОНЕКТИДИ (ORTHONECTIDA)

ТИП ДИЦІЄМІДИ (DICYEMIDA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (CNIDARIA, АБО COELENTERATA)

   КЛАС ГІДРОЇДНІ (HYDROZOA)

    Підклас Гідроподібні (Hydroidea)

    Підклас Сифонофори (Siphonophora)

   КЛАС СЦИФОЇДНІ, АБО СЦИФОМЕДУЗИ (SCYPHOZOA)

   КЛАС КОРАЛОВІ ПОЛІПИ (ANTHOZOA)

    Підклас Альціонарії, або Восьмипроменеві корали (Alcyonaria, або Octocorallia)

    Підклас Зоантарії (Zoantharia)

  ВИКОПНІ КИШКОВОПОРОЖНИННІ

ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

   КЛАС РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

    Підклас СліпоканальнІ (Typhlocoela)

    Підклас Петлеканальні (Cyclocoela)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)

   КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВИ (TURBELLARIA)

   КЛАС КСЕНОТУРБЕЛІДИ (XENOTURBELLIDA)

   КЛАС ГНАТОСТОМУЛІДИ (GNATHOSTOMULІDA)

   КЛАС ТРЕМАТОДИ, АБО ДИГЕНЕТИЧНІ ПРИСИСНІ (TREMATODA, АБО DIGENEA)

   КЛАС АСПІДОГАСТРЕЇ (ASPIDOGASTREA)

     КЛАС МОНОГЕНЕТИЧНІ ПРИСИСНІ (MONOGENOIDEA)

   КЛАС ГІРОКОТИЛІДИ (GYROCOTYLIDA)

     КЛАС СТЬОЖКОВІ ЧЕРВИ (CESTODA)

   КЛАС АМФІЛІНОІДЕЇ (AMPHILINOIDEA)

ТИП НЕМЕРТИНИ (NEMERTINI)

   КЛАС НЕМЕРТИНИ (NEMERTINI)

ТИП КОЛОВЕРТКИ (ROTIFERA)

   КЛАС КОЛОВЕРТКИ (ROTATORIA)

ТИП СКРЕБЛЯНКИ, АБО КОЛЮЧОГОЛОВІ (ACANTHOCEPHALES)

   КЛАС СКРЕБЛЯНКИ, АБО КОЛЮЧОГОЛОВІ (ACANTHOCEPHALA)

ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ (NEMATHELMINTHES)

   КЛАС ЧЕРЕВОВІЙЧАСТІ, АБО ГАСТРОТРИХИ (GASTROTRICHA)

   КЛАС НЕМАТОДИ (NEMATODA)

    Підклас Еноплії (Еnорlіа)

    Підклас Хромадорії (Chromadoria)

    Підклас Рабдити (Rhabditia)

ТИП ГОЛОВОХОБОТНІ (CEPHALORHYNCHA)

   КЛАС ПРИАПУЛІДИ (PRIAPULIDA)

   КЛАС КІНОРИНХИ (KINORHYNCHA)

   КЛАС ВОЛОСОВІ (GORDIACEA, АБО NEMATOMORPHA)

   КЛАС ЛОРИЦИФEРИ (LORICIFERA)

Для любых предложений по сайту: [email protected]