Жижа для электронных сигарет американская

Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

ПЕРЕДМОВА -

Розділ 1. ОСНОВИ БІОМЕХАНІКИ

1.1. Будова та властивості твердих тіл

1.2. Деформація та еластичність біологічних тканин

1.3. Пружні властивості біологічних тканин

1.4. Будова та властивості біологічних рідин. Поняття біореології

1.5. Рух в'язких рідин у біологічних системах

1.6. Поняття механічних та звукових коливань і хвиль

Контрольні запитання до розділу

Задачі для самостійного розв'язання

Розділ 2. ТЕРМОДИНАМІКА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

2.1. Термодинаміка рівноважної системи. Перший закон термодинаміки

2.2. Поняття ентальпії. Закон Гесса

2.3. Другий закон термодинаміки. Поняття ентропії

2.4. Термодинамічні потенціали. Поняття електрохімічного та хімічного потенціалів

2.5. Основні положення лінійної нерівноважної термодинамічної біосистеми

2.6. Елементи синергетики у відкритих медико-біологічних системах

Контрольні запитання та завдання

Задачі для самостійного розв'язання

Розділ 3. МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА

3.1. Фізична будова білків

   3.1.1. Первинна та вторинна будова білків

   3.1.2. Домени і третинна будова білка

3.2. Поняття ферментного каталізу. Уплив температури на швидкість біохімічних реакцій

3.3. Поняття нуклеїнових кислот. Їх основне призначення та біофізична функція

3.4. Біологічні мембрани

   3.4.1. Функції, структура та властивості біологічних мембран

   3.4.2. Динаміка біологічних мембран

   3.4.3. Фізичний стан і фазові переходи ліпідів у мембранах

   3.4.4. Радіоспектроскопічні методи дослідження біологічних мембран

3.5. Транспорт речовини через біологічні мембрани

   3.5.1. Поняття пасивного транспорту речовини

   3.5.2. Поняття активного транспорту речовини

   3.5.3. Перенесення заряджених частинок через мембрани

3.6. Біофізика нервового імпульсу

   3.6.1. Поняття потенціалу спокою

   3.6.2. Рівновага та потенціал Доннана. Потенціал дії

   3.6.3. Поширення збудження по нервовому волокну<

   3.6.4. Біопотенціали зорової системи людини

Контрольні запитання та завдання

Задачі для самостійного розв'язання

Розділ 4. БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

4.1. Математичне моделювання складних біологічних систем

   4.1.1. Модель збільшення чисельності популяції

   4.1.2. Модель «хижак-жертва»<

   4.1.3. Фармакокінетична модель

   4.1.4. Задачі на подібність

   4.1.5. Механічне моделювання опорно-рухового апарата

4.2. Математичне моделювання складних біологічних систем

4.3. Передавання інформації в сенсорних системах організму

4.4. Біофізика зорової системи людини

   4.4.1. Нервові шляхи і зв’язки в зоровій системі

   4.4.2. Адаптація зору

   4.4.3. Способи і технічні засоби для перетворення зорової інформації

4.5. Сталість внутрішнього середовища організму та його регулювання

4.6. Біофізика системи кровообігу

   4.6.1. Основні закони гемодинаміки

   4.6.2. Транспорт кисню кров’ю

   4.6.3. Рух крові по судинах. Артеріальний тиск крові та методи його визначення

4.7. Біофізичні функції елементів серцево-судинної системи

4.8. Показники фізіологічного стану дихальної системи людини

   4.8.1. Будова та основні функції дихальної системи

   4.8.2. Газообмін у легенях і тканинах. Робота дихання

   4.8.3. Механізм дихання людини. Дихальні рухи

   4.8.4. Функціональність і тестування дихальної системи людини

   4.8.5. Методи та засоби дослідження зовнішнього дихання

   4.8.6. Принципи та засоби кисневої терапії та штучної вентиляції легенів

Контрольні запитання та завдання

Задачі для самостійного розв'язання

Розділ 5. БІОСФЕРА ТА ФІЗИЧНІ ПОЛЯ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ

5.1. Взаємодія людини з фізичними полями навколишнього середовища

5.2. Поняття про фізичні поля організму людини

   5.2.1. Електромагнітні поля

   5.2.2. Біологічне поле

   5.2.3. Акустичне поле

   5.2.4. Інформаційне поле

   5.2.5. Нейромагнітне поле

   5.2.6. Теплове поле

   5.2.7. Радіохвилі надвисоких частот

   5.2.8. Теплове поле

5.3. Особливості адаптації організму людини до техногенних чинників сучасного мегаполісу

Контрольні запитання та завдання

Список літератури

Для любых предложений по сайту: [email protected]