БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Розділ 1. БУДОВА Й РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК

   1.1. Молекули як складові живих організмів

     1.1.1. Енантіомери й хіральні сполуки

   1.2. Реакції за участю біоорганічних молекул

   1.3. Окремі класи біоорганічних сполук та їхнє біологічне значення

     1.3.1. Вуглеводні й гідроксисполуки

     1.3.2. Карбонільні сполуки

     1.3.3. Карбонові кислоти

     1.3.4. Біоорганічні сполуки азоту

     1.3.5. Гетерофункціональні сполуки

     1.3.6. Гетероциклічні сполуки

   Контрольні запитання

Розділ 2.РОЛЬ ВОДИ, МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

   2.1. Унікальна властивість води — розчиняти речовини різного походження

   2.2. Зв'язана вода

   2.3. Гідрофобні взаємодії, макромолекули й вода

   2.4. Макро- і мікроелементи

   Контрольні запитання

Розділ 3. КЛІТИНА І ПОЗАКЛІТИННИЙ МАТРИКС

   3.1. Молекулярна й надмолекулярна організація клітини

     3.1.1. Клітини прокаріотів

     3.1.2. Клітини еукаріотів

   3.2. Класифікація клітин

   3.3. Позаклітинний матрикс

   Контрольні запитання

Розділ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І БІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ МЕМБРАН

   4.1. Структура біологічних мембран

   4.2. Молекулярна організація мембран

     4.2.1. Ліпіди

     4.2.2. Мембранні білки

     4.2.3. Вуглеводи, вода і неорганічні іони

   4.3. Функції мембран

     4.3.1. Мембранний транспорт

     4.3.2. Пори, канали та електрогенез

     4.3.3. Мембранні рецептори і трансдукція зовнішніх сигналів

   4.4. Злиття мембран при екзо- та ендоцитозі

   Контрольні запитання

Розділ 5.БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

   5.1.Будова та властивості амінокислот, які входять до складу білків. Пептидні зв’язки

     5.1.1. Загальні структурні особливості амінокислот

     5.1.2. Класифікація амінокислот

     5.1.3. Хімічні реакції, які використовують для виявлення амінокислот

     5.1.4. Пептидний зв'язок.Будова та біологічні властивості пептидів

   5.2. Структура білків

     5.2.1. Первинна структура білка

     5.2.2. Вторинна структура білків

     5.2.3. Третинна структура білків

     5.2.4. Супервторинна структура білків

     5.2.5. Четвертинна структура білків

   5.3. Формування тривимірної структури білка в клітині

   5.3.1. Ренативація білків

   5.3.2. Структура і функціональна роль шаперонів у фолдингу білка

   5.3.3. Хвороби, пов'язані з порушенням фолдингу білків

   5.4. Функціонування білків

     5.4.1.Активний центр білків і вибірковість зв'язування його з лігандом

     5.4.2. Речовини, які впливають на функціонування білків

   5.5. Особливості функціонування олігомерних білків

     5.5.1. Структура й функції міоглобіну

     5.5.2. Структура й функції гемоглобіну

   5.6. Різноманітність білків і їхня класифікація

     5.6.1. Класифікація білків за формою молекул

     5.6.2. Класифікація білків за хімічною будовою

     5.6.3. Класифікація білків за функціями

   5.7.Фізико-хімічні властивості білків і методи їх виділення

     5.7.1. Фізико -хімічні властивості білків

     5.7.2. Методи виділення й очищення білків

   Контрольні запитання

Розділ 6.ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

   6.1. Джерела й шляхи використання амінокислот у клітинах

6.2.Біологічна цінність білків

     6.2.1. Азотистий баланс

     6.2.2. Повноцінність білкового харчування

   6.3. Перетравлення білків

     6.3.1. Перетравлення білків у шлунку

     6.3.2. Перетравлення білків у кишечнику

     6.3.3. Захист клітин від дії протеаз

     6.3.4. Транспорт амінокислот до клітин

     6.3.5. Порушення перетравлення білків і транспорт амінокислот

   6.4. Катаболізм амінокислот

     6.4.1. Трансамінування

     6.4.2. Дезамінування амінокислот

   6.5. Обмін аміаку. Орнітиновий цикл

     6.5.1. Зв'язування (знешкодження) аміаку

     6.5.2. Орнітиновий цикл

   6.6. Шляхи обміну безазотистого залишку амінокислот

   6.7. Біосинтез замінних амінокислот

   6.8. Обмін окремих амінокислот

     6.8.1. Обмін серину та гліцину

     6.8.2. Обмін метіоніну та цистеїну

     6.8.3. Обмін фенілаланіну й тирозину

   6.9. Азотовмісні сполуки - похідні амінокислот

     6.9.1. Декарбоксилювання амінокислот та їхніх похідних

     6.9.2. Азотовмісні сполуки - похідні гістидину

     6.9.3. Роль аргініну й орнітину

   6.10. Біосинтез білка

     6.10.1.Головні компоненти апарату трансляції

     6.10.2. Основні властивості генетичного коду

     6.10.3. Активація амінокислот і утворення аміноацил-тРНК

     6.10.4. Рибосоми: будова й функції

     6.10.5. Ініціація трансляції. Особливості процесу ініціації у прокаріотів і еукаріотів

     6.10.6. Елонгація поліпептидних ланцюгів

     6.10.7. Термінація трансляції

     6.10.8. Енергетичне забезпечення процесу трансляції.Інгібітори синтезу білка

     6.10.9. Згортання і процесинг білкових молекул

     6.10.10. Регуляція синтезу білка

   Контрольні запитання

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

   7.1. Загальна характеристика ферментів як біологічних каталізаторів

     7.1.1. Специфічність

     7.1.2. Каталітична ефективність

   7.2. Класифікація й номенклатура ферментів

   7.3. Кофактори й коферменти

     7.3.1. Кофактори

     7.3.2. Коферменти

     7.3.3. Мультисубстратні реакції

7.4.Механізм дії ферментів

     7.4.1. Енергетичні зміни під час хімічних реакцій

     7.4.2. Етапи ферментативного каталізу

     7.4.3. Молекулярні механізми ферментативного каталізу

   7.5. Основи кінетики ферментативних реакцій

     7.5.1. Залежність швидкості ферментативної реакції від концентрації ферментів

     7.5.2. Залежність швидкості ферментативної реакції від температури середовища

     7.5.3. Залежність швидкості ферментативної реакції від рН середовища

     7.5.4. Залежність швидкості ферментативної реакції від кількості субстрату

   7.6. Інгібування ферментативної активності

     7.6.1. Оборотне інгібування

     7.6.2. Необоротне інгібування

   7.7. Регуляція метаболічних процесів

     7.7.1. Організація хімічних реакцій у метаболічні шляхи

     7.7.2. Принципи регуляції метаболічних шляхів

     7.7.3. Основні способи регуляції каталітичної активності ферментів

   7.8. Ензимопатії

   7.9. Використання ферментів у медицині

     7.9.1. Ензимодіагностика

     7.9.2. Використання ферментів як лікарських препаратів

   Контрольні запитання

Розділ 8. ВІТАМІНИ

8.1.Класифікація та загальні властивості вітамінів

     8.1.1. Класифікація вітамінів

     8.1.2. Історія відкриття вітамінів

8.2.Жиророзчинні вітаміни

     8.2.1. Загальні шляхи біосинтезу жиророзчинних вітамінів

     8.2.2. Вітаміни групи A

     8.2.3. Вітаміни групи D

     8.2.4. Вітаміни групи Е

     8.2.5. Вітаміни групи K

8.3.Водорозчинні вітаміни

     8.3.1. Вітамін В-тіамін

     8.3.2. Вітамін В2 — рибофлавін

     8.3.3. Фолієва кислота

     8.3.4. Вітамін РР — ніацин, нікотинова кислота, нікотинамід

     8.3.5. Вітамін В5 — пантотенова кислота

     8.3.6. Вітамін В6 — піридоксин

     8.3.7. Вітамін В12 — кобаламін

     8.3.8. Вітамін С

     8.3.9. Вітамін Н — біотин

     8.3.10. Вітаміноподібні речовини

   Контрольні запитання

Розділ 9. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

   9.1.Загальна характеристика нуклеїнових кислот

   9.2. Компоненти нуклеїнових кислот

   9.3. Фізико-хімічні властивості азотистих ос нов

9.4.Структура нуклеїнових кислот

     9.4.1 Первинна структура нуклеїнових кислот

     9.4.2. Просторова організація структури ДНК

     9.4.3. ДНК мітохондрій

     9.4.4. Денатурація і ренатурація ДНК

9.5.Структура й функції рибонуклеїнових кислот

     9.5.1 Хімічна природа рибонуклеїнових кислот

     9.5.2. Біологічні функції РНК

     9.5.3. Структурна організація РНК

   Контрольні запитання

Розділ 10. МЕТАБОЛІЗМ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

   10.1. Нуклеази

   10.2. Перетравлення нуклеїнових кислот у травному тракті

   10.3 Катаболізм піримідинових основ

   10.4. Катаболізм пуринових основ

   10.5. Біосинтез нуклеотидів

     10.5.1. Біосинтез пуринових нуклеотидів

     10.5.2 Біосинтез піримідинових нуклеотидів

     10.5.3. Біологічні функції РНК

   10.6. Біосинтез ДНК (реплікація)

     10.6.1. Ферменти реплікації

     10.6.2 Механізм реплікації ДНК

     10.6.3. Модифікація ДНК

   10.7. Біосинтез РНК (транскрипція)

     10.7.1. Ферменти транскрипції

     10.7.2 Механізм транскрипції ДНК

     10.7.3. Процесинг РНК-транскриптів

   Контрольні запитання

Розділ 11. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДІВ

   11.1. Моносахариди

   11.2. Олігосахариди

   11.3 Полісахариди

   Контрольні запитання

Розділ 12. МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ

12.1.Катаболічні перетворення вуглеводів

     12.1. Травлення вуглеводів

     12.2. Регуляція вмісту глюкози крові

     12.3 Гліколіз

     12.4. Пентозофосфатний шлях окиснення вуглеводів

     12.5. Фосфокетолазний шлях

   12.2 Глюконеогенез

   Контрольні запитання

Розділ 13. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ЛІПІДІВ

   13.1. Структурні компоненти ліпідів

   13.2. Нейтральні ліпіди

   13.3. Фосфоліпіди

   13.4. Сфінголіпіди

   Контрольні запитання

Розділ 14. МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ

   14.1. Перетворення ліпідів у шлунково-кишковому тракті

   14.2. Ліпопротеїни плазми крові

   14.3. Розщепленення вищих жирних кислот

   14.4. Біосинтез вищих жирних кислот

   14.5. Синтез і розщеплення жирів у тканинах

   14.6. Метаболізм фосфоацилгліцеролів

   14.7. Метаболізм сфінголіпідів

   14.8. Синтез холестеролу

   14.9. Метаболізм кетонових тіл

   Контрольні запитання

Розділ 15. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ШЛЯХІВ. ГОРМОНИ

   15.1. Компартменталізація метаболічних шляхів

   15.2. Класифікація гормонів

   15.3. Механізми функціонування ендокринної системи

   15.4. Механізми дії гормонів

     15.4.1. Механізми дії пептидних гормонів і катехоламінів

     15.4.2. Механізм дії стероїдних і тиреоїдних гормонів

   15.5. Гормони гіпоталамуса

   15.6. Гормони аденогіпофіза

   15.7. Вазопресин і окситоцин

   15.8. Гормони гіпоталамуса

   15.9. Кортикостероїди

   15.10. Статеві гормони

     15.10.1. Синтез чоловічих статевих гормонів

     15.10.2. Синтез жіночих статевих гормонів

   15.11. Катехоламіни

   15.12. Гормони підшлункової залози

   15.13. Паратиреоїдний гормон і кальцитонін

   15.14. Ейкозаноїди

   Контрольні запитання

Розділ 16. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

   16.1. Біологічне окиснення

     16.1.1. Характеристика високоенергетичних фосфатів.Цикл АТФ — АДФ

     16.1.2. Окисно-відновні реакції. Окисно-відновний потенціал

     16.1.3. Ферменти й коферменти, які беруть участь в окисно-відновних реакціях

     16.1.4. Організація дихального ланцюга в мітохондріях

   16.2. Окисне фосфорилювання АДФ

     16.2.1. Механізм спряження окиснення і фосфорилювання

     16.2.2. Транспорт АТФ і АДФ через мембрани мітохондрій

     16.2.3. Роз’ єднання дихання й фосфорилювання

     16.2.4. Терморегуляторна функція ЛПЕ

   16.3. Завершальний етап катаболізму — основне джерело донорів водню для ЛПЕ

     16.3.1. Окисне декарбоксилювання пірувату

     16.3.2. Гіпоенергетичні стани

   16.4. Цикл трикарбонових кислот

   16.5. Утворення активних форм кисню в ЛПЕ

   Контрольні запитання

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Для любых предложений по сайту: [email protected]