ГЕНЕТИКА - Підручник - А.В. Сиволоб - 2008

ВСТУП

Розділ 1.Природа генетичного матеріалу

СТРУКТУРА ДНК

   Хімічна будова нуклеїнових кислот

   Подвійна спіраль

   Білково-нуклеїнові взаємодії

ШЛЯХ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ЖИВИХ СИСТЕМАХ: "ЦЕНТРАЛЬНА ДОГМА" МОЛЕКУЛЯРНОЇ ГЕНЕТИКИ

ДНК ЯК ГЕНЕТИЧНИМ ТЕСТ: ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМІВ

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНК у КЛІТИНАХ

   Структура хроматину

   Хромосоми

РЕПЛІКАЦІЯ ДНК

РЕПАРАЦІЯ ДНК

   Пряма репарація

   Ексцизійна репарація

   Репарація некомплементарних пар основ - місметчів

   Неточний синтез ДНК

   Репарація дволанцюгових розривів

ГОМОЛОГІЧНА РЕКОМБІНАЦІЯ ДНК

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ І КЛІТИННИЙ ПОДІЛ В ЕУКАРІОТІВ

БАЗОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКУВАННЯ

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ 2. Експресія генів

ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

СИНТЕЗ БІЛКІВ

   Транспортні РНК

   Рибосома й механізм трансляції

ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ У ПРОКАРІОТІВ

   Транскрипція

   Регуляція транскрипції

ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ В ЕУКАРІОТІВ

   Елонгація транскрипції, процесинг і термінація синтезу мРНК

   Особливості білкового синтезу в еукаріотів

РЕГУЛЯЦІЯ ГЕННОЇ ЕКСПРЕСІЇ В ЕУКАРІОТІВ

   Регуляція транскрипції

   РНК-інтерференція

   Альтернативний сплайсинг

ЩО ТАКЕ ГЕН?

Контрольні запитання і завдання

Розділ 3. Формальна генетика: закономірності спадкування ознак

ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

   Моногібридні схрещування

   Взаємодія алелів одного гена

   Дигібридні й полігібридні схрещування

ВІДХИЛЕННЯ ВІД МЕНДЕЛІВСЬКИХ РОЗЩЕПЛЕНЬ

   Установлення факту відхилення: критерій χ2

   Причини статистично значущих відхилень від менделівських розщеплень

ВЗАЄМОДІЯ НЕАЛЕЛЬНИХ ГЕНІВ

КІЛЬКІСНІ ОЗНАКИ

ХРОМОСОМИ ЯК ГРУПИ ЗЧЕПЛЕННЯ ГЕНІВ

   Спадкування ознак, зчеплених зі статтю

КРОСИНГОВЕР

   Генетичні наслідки обмінів ділянками між гомологічними хромосомами

   Подвійний кросинговер

   Інтерференція

   Конверсія гена

   Нерівний кросинговер

Мітотичний кросинговер

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 4. Мінливість генетичного матеріалу

ТИПИ МУТАЦІЙ

МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВОСТІ

   Пошкодження ДНК, що виникають у процесі життєдіяльності клітини

   Помилки реплікації та репарації

   Механізми виникнення поліплоїдій і анеуплодій

   Індукція мутацій мутагенними факторами

НАСЛІДКИ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВОСТІ

МОДИФІКАЦІИНА МІНЛИВІСТЬ

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ 5. Генетика бактерій, вірусів і одноклітинних еукаріотів

ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО АПАРАТУ ПРОКАРІОТІВ

ОБМІН ГЕНЕТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ МІЖ БАКТЕРІЯМИ

БАКТЕРІОФАГИ

САЙТ-СПЕЦИФІЧНА РЕКОМБІНАЦІЯ

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ БАКТЕРІОФАГА

ВІРУСИ ЕУКАРІОТІВ

ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ

   Дріжджі

   Інфузорія

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ 6. Генетика багатоклітинних еукаріотів

ЕУКАРІОТИЧНІ ГЕНОМИ

   Загальні риси будови еукаріотичних геномів

   Генетичні ефекти активності мобільних елементів

   Еволюційна зміна геномів

   Запрограмовані геномні перебудови: V(D)j - рекомбінація імуноглобулінових генів

ЕПІГЕНЕТИЧНЕ СПАДКУВАННЯ

   НР1-залежна система репресії

   Метилювання ДНК

   Гетерохроматин і РНК-інтерференція

   Ефект положення гена

ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА СПАДКОВІСТЬ: ГЕНЕТИКА МІТОХОНДРІЙ І ХЛОРОПЛАСТІВ

   Геноми мітохондрій

   Геном хлоропластів

   Основні характеристики спадкування генів органел

ГЕНЕТИКА СТАТІ

   Механізми визначення статі

   Спадкування ознак і стать

   Компенсація дози генів і походження статевих хромосом

ГЕНЕТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

   Генетичний контроль розвитку Drosophila

   Розвиток Caenorhabditis elegans

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ 7. Генетика людини

ЛЮДИНА ЯК ГЕНЕТИЧНИЙ ОБ'ЄКТ

ГЕНОМ ЛЮДИНИи

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ СПАДКУВАННЯ В ЛЮДИНИ. СКЛАДАННЯ РОДОВОДІВ

КІЛЬКІСНІ Й БАГАТОФАКТОРНІ ОЗНАКИ ЛЮДИНИ

   Близнюковий метод і метод приймаків

СПАДКОВІ ХВОРОБИ

ГЕНЕТИКА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ 8. Генетика популяцій

ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ

   Чисельність

   Мінливість

   Структурованість

   Системи схрещувань

ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ. ЗАКОН ХАРДІ-ВАЙНБЕРГА

ФАКТОРИ ДИНАМІКИ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ

   Дрейф генів

   Інбридинг

   Мутації

   Міграції

   Добір

ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ 9. Генетична інженерія і методи молекулярної генетики

МЕТОДИ ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

   Основні ферменти генної інженерії

   Клонування ДНК

   Геномні бібліотеки

   Полімеразна ланцюгова реакція

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ Й ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ І ГЕНОМІВ

ЕКСПРЕСІЯ РЕКОМБІНАНТНИХ БІЛКІВ

ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ РОСЛИН

ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТВАРИН

ГЕННА ТЕРАПІЯ

Контрольні запитання і завдання

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ГЕНЕТИКИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Для любых предложений по сайту: [email protected]