БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ВСТУП

I.УМОВИ ФОРМУВАННЯ І ЗРОСТАННЯ ВОДНИХ РОСЛИН

Екотопи та їхня роль у водних та перезволожених екосистемах

Вплив динаміки рівня води на мінливість водних рослин

Генезис і структура угруповань незакріплених ґрунтівЕ

Типи екоклииів незакріплених ґрунтів та їхня характеристика

Замулювання та заростання водойм

Контрольні запитання до розділу

ІІ.ЖИТТЄВІ ФОРМИ ВОДНИХ МАКРОФІТІВ ТА ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ

Контрольні запитання до розділу

ІІІ.ВОДА ТА ЇЇ ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВОДНИХ РОСЛИН

Контрольні запитання

IV.БУДОВА РОСЛИН

Молекулярний рівень організації рослинного світу

Органічні речовини первинного походження

   Ліпіди

   Стероїди

   Пігменти, розчинні в жирах

   Вітаміни

   Білки

   Нуклеїнові кислоти

Рослинні речовини вторинного походження

   Органічні кислоти

   Глікозиди

   Дубильні речовини (таніни)

   Ефірні олії та смоли

   Алкалоїди

   Фітогормони

   Антибіотики

   Фітонциди

Лікарські речовини рослинного походження

Отруйні речовини

Рівні організації живої матерії

Контрольні запитання

V.ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

   Клітинна оболонка

   Протопласт

   Цитоплазма

   Ядро

   Мітохондрії

   Пластиди

   Ендоплазматична сітка (ретикулум)

   Апарат Гольджі

   Мікротільця

   Сферосоми

   Мікротрубочки

   Лізосоми

   Рибосоми

   Вакуоліі

   Включення

Способи утворення нових клітин

   Поділ клітини

   Амітоз

   Мітоз

   Мейоз

   Брунькування

   Вільне утворення клітин

Контрольні запитання

VІ.СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

   Різноманіття водоростей та їхній розподіл в Україні

   Екологічні особливості водоростей водних місцезростань та фактори їхнього розвитку

   Водорості водних місцезростаньІ

   Цвітіння води

   Обростання суден та гідротехнічних споруд

   Відділ Ціанопрокаріоти (Синьозелені водорості) — Cyanoprokaryota (Cyanophyta, Cyanobacteria)

   Порядок Хроококові - Chroococcales

   Порядок Осциляторієві - Oscillatoriales

   Порядок Ностокові - Nostocales

   Відділ Червоні водорості - Rhodophyta

   Клас Бангієві - Bangiophyceae

   Порядок Порфіридієві - Porphyridiales

   Порядок Компсопогонієві - Compsopogonales

   Порядок Бангієві - Bangiales

   Клас Флоридеєві - Florideophyceae

   Порядок Батрахоспермові - Batrachospermatales

   Відділ Бурі водорості - Phaeophyta

   Порядок ламінарієві - Laminariales

   Порядок фукусових - Fucales

   Відділ зелені водорості - Chlorophyta

   Клас празинофіцієві - Prasinophyceae

   Клас Хлорофіцієві - Chlorophyceae

   Порядок вольвоксові - Volvocales

   Порядок хлорококові - Chlorococcales

   Порядок сфероплеєві - Sphaeropleales

   Порядок Хетофорові - Chaetophorales

   Клас Требуксієві - Trebouxiophyceae

   Порядок хлорелові - Chlorellales

   Відділ Стрептофітові водорості -Streptophyta

   Клас Зигнемові - Zygnematophyceae

   Порядок зигнемові - Zygnematales

   Клас харові - Charophyceae

   Порядок харові - Charales

   Контрольні запитання до розділу

VІІ.РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Твірні тканини

Покривні тканини

   Епідерміс

   Епіблема

   Корок

   Кірка

Основні тканини

   Асиміляційна паренхіма (хлорофілоносна паренхіма, або хлоренхіма)

   Запасаюча паренхіма

   Повітроносна паренхіма (аеренхіма)

   Водоносна паренхіма

Механічні тканини

   Коленхіма

   Склеренхіма

   Склереїди, або кам'янисті клітини

Провідні тканини

   Судини (трахеї)

   Трахеїди

   Ситоподібні клітини

   Провідні пучки

Видільні (секреторні) тканини

   Видільні тканини зовнішньої секреції

   Видільні тканини внутрішньої секреції

Контрольні запитання

VІІІ.ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Вегетативні органи рослин

Морфологія і анатомія кореня

   Типи кореневих систем

   Ріст кореня

   Апікальна меристема

   Зони кореня

   Видозміни кореня

   Анатомічна будова кореня

   Первинна анатомічна будова кореня

   Вторинна анатомічна будова кореня

Морфологія і анатомія стебла та пагона

   Різноманітність стебла

   Форма стебла

   Життєві форми рослин

   Галуження стебла

   Видозміни пагонів

   Анатомічна будова стебла

   Анатомічна будова стебла односім'ядольних рослин

   Будова стебла двосім'ядольних трав'янистих рослин

Морфологія і анатомія листка

   Функції листка

   Формації листків

   Типи листків

   Складні листки

   Метаморфози листка

   Анатомічна будова листка

Особливості розмноження покритонасінних рослин

   Генеративні або репродуктивні органи

   Морфологія та анатомія квітки

   Морфологія суцвіть.Типи суцвіть

   Походження квітки

   Будова пиляка, мікроспорогенез, утворення чоловічого гаметофіту та гаметогенез

   Розвиток чоловічого гаметофіта

   Будова насіннєвого зачатка, мегаспорогенез. Розвиток жіночого гаметофіта

   Жіночий гаметофіт (зародковий мішок)

   Запилення у квіткових. Типи запилення

   Способи перенесення пилку

   Пристосування у двостатевих квітках, що запобігають самозапиленню

   Подвійне запліднення у покритонасінних рослин

   Розвиток ендосперму і перисперму

   Розвиток зародка. Амфіміксис. Апоміксис

   Подвійне запліднення

   Насінина

   Плоди та їхня класифікація

Контрольні запитання до розділу

IХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Відділ Ринієфіти, Ринієподібні (Rhyniophyta)

Відділ Мохоподібні (Bryophyta)

Клас Печіночники (Hepaticopsida, Marchantiopsida)

Родина Річчієві (Ricciaceae)

Клас Листостеблові, або справжні мохи (Bryopsida)

Підклас Сфагнові мохи (Sphagnidae)

Підклас Зелені, або Брієві мохи (Bryidae)

Родина Цинклідотові (Cinclidotaceae)

Родина Бартрамієві (Bartramiaceae)

Родина Фонтіналієві (Fontinalaceae)

Родина Амблістегієві (Amblystegiaceae)

Родина Брахітецієві (Brachyteciaceae)

Екологія мохоподібних

Відділ Плауноподібні (Lycopodiophyta)

Клас Молодильникові (Isoetopsida)

Відділ Хвощеподібні (Equisetophyta)

Клас Хвощевидні (Equisetopsida)

Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta)

Клас Папоротевидні (Polipodsopsida)

Підклас Сальвініїди (Salviniidae)

Контрольні запитання до розділу

X.НАСІННІ РОСЛИНИ

Відділ Голонасінні (Pinophyta)

Відділ Покритонасінні (Magnoliophyta)

Підклас Магноліїди (Magnoliidae)

Порядок Лататтєцвіті (Nymphaeales)

Родина Лататтєві (Nymphaeaceae)

Порядок Кушироцвіті (Ceratophyllales)

Родина Куширові (Ceratophyllaceae)

Порядок Лотосоцвіті (Nelumbonales)

Родина Лотосові (Nelumbonaceae)

Підклас Ранункуліди (Ranunculidae)

Порядок Жовтецевоцвіті (Ranunculales)

Родина Жовтецеві (Ranunculaceae)

Підклас Каріофіліди або Гвоздикоподібні (Caryophyllidae)

Порядок Гвоздикоцвіті (Caryophyllales)

Родина Гвоздичні (Caryophyllaceae)

Порядок Гречкоцвіті (Polygonales)

Родина Гречкові (Polygonaceae)

Підклас Діленіїди (Dilleniidae)

Порядок Чайоцвіті (Theales)

Родина Руслицеві (Elatinaceae)

Порядок Первоцвіті (Primulales)

Родина Первоцвіті (Primulaceae)

Порядок Фіалкоцвіті (Violales)

Родина Фіалкові (Violaceae)

Порядок Каперцевоцвіті (Capparales)

Родина Капустяні або Хрестоцвіті (Brassicaceae)

Порядок Вербоцвіті (Salicales)

Родина Вербові (Salicaceae)

Порядок Молочаєцвіті (Euphorbiales)

Родина Молочайні (Euphorbiaceae)

Підклас Розиди (Rosidae)

Порядок Ломикаменевоцвіті (Saxifragales)

Родина Товстолисті (Crassulaceae)

Родина Ломикаменеві (Saxifragaceae)

Порядок Росичкоцвіті (Droserales)

Родина Росичкові (Droseraceae)

Порядок Розоцвіті (Rosales)

Родина Розові (Rosaceae)

Порядок Миртоцвіті (Myrtales)

Родина Плакунові (Lythraceae)

Родина Онагрові (Onagraceae)

Родина Водяногоріхові (Trapaceae)

Порядок Бобоцвіті (Fabales)

Родина Бобові (Fabaceae, Leguminosae)

Порядок Водянососонкоцвіті (Hippuridales)

Родина Столисникові (Haloragaceae)

Родина Водянососонкові (Hippuridaceae)

Порядок Геранієцвіті (Geraniales)

Порядок Молочаєцвіті (Euphorbiales)

Порядок Селероцвіті або Аралієцвіті (Apiales, Araliales)

Родина Селерові або Зонтичні (Apiaceae, Umbelliferae)

Порядок Черсакоцвіті (Dipsacales)

Родина Валеріанові (Valerianaceae)

Підклас Ламіїди або Губоцвітоподібні (Lamiidae)

Порядок Тирличецвіті (Gentianales)

Родина Маренові (Rubiaceae)

Родина Тирличеві (Gentianaceae)

Родина Бобівникові (Menyanthaceae)

Порядок Пасльоноцвіті (Solanales)

Родина Пасльонові (Solanaceae)

Порядок Шорстколистоцвіті (Boraginales)

Родина Шорстколисті (Boraginaceae)

Порядок Ранникоцвіті (Scrophulariales)

Родина Ранникові (Scrophulariales)

Родина Пухирникові (Lentibulariaceae)

Порядок Губоцвіті (Lamiales)

Родина Губоцвіті (Lamiaceae)

Родина Вириницеві (Callitrichaceae)

Підклас Айстериди (Asteridae)

Порядок Айстроцвіті (Asterales)

Родина Айстрові або Складноцвіті (Asteraceae, Compositae)

Клас Односім’ядольні (Monocotiledones) або Ліліопсиди (Liliopsida)

Підклас Алісматиди (Alismatidae)

Порядок Сусакоцвіті (Butomales)

Родина Сусакові (Butomaceae)

Порядок Жабурникоцвіті (Hydrochariales)

Родина Жабурникові (Hydrochariaceae)

Порядок Частухоцвіті (Alismatales)

Родина Частухові (Alismataceae)

Порядок Шейхцерієвоцвіті (Scheuchzeriales)

Родина Шейхцерієві (Scheuchzeriaceae)

Порядок Рдесникоцвіті (Potamogetonales)

Родина Рдесникові (Potamogetonaceae)

Родина Рупієві (Ruppiaceae)

Порядок Камкоцвіті (Zosterales)

Родина Камкові (Zosteraceae)

Порядок Наядоцвіті (Najadales)

Родина Різухові (Najadaceae)

Родина Цанікелієві (Zannichelliaceae)

Підклас ліліїди (LILIIDAE)

Порядок Лілієцвіті (Liliales)

Родина Понтедерієві (Pontederiaceae)

Родина Півникові (Iridaceae)

Порядок Зозулинцецвіті (Orchidales)

Родина Зозулинцеві (Orchidaceae)

Порядок Ситникоцвіті (Juncales)

Родина Ситникові (Juncaceae)

Порядок Осокоцвіті (Cyperales)

Родина Осокові (Cyperaceae)

Порядок Тонконогоцвіті (Poales)

Родина Злакові, Тонконогові (Роасеае)

Підклас Арециди, або пальміди (Arecidae. Palmidae)

Порядок Ароїдноцвіті (Arales)

Родина Ароїдні (Araceae)

Родина Ряскові (Lemnaceae)

Порядок Рогозоцвіті (Typhales)

Родина Рогозові (Typhaceae)

Родина Їжачоголівкові (Sparganiaceae)

Контрольні запитання до розділу

ХІ.МІСЦЕЗРОСТАННЯ ВОДНИХ МАКРОФІТІВ І РОЗПОДІЛ ЇХНІХ УГРУПОВАНЬ В УКРАЇНІ

Контрольні запитання до розділу

XII. ОХОРОНА РОСЛИН ТА ЇХНІХ УГРУПУВАНЬ

Стан та охорона вищої водної рослинності України

Рідкісні види водних та прибережно-водних рослин [96а]

Контрольні запитання до розділу

XIII.РОСЛИННІ ІНДИКАТОРИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Приливні зони морського узбережжя

Періодично затоплювальні зниження

XIV.ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ

Описування і картування водної рослинності

Бланки опису водної рослинності

Особливості гербаризації водних рослин

Методи визначення характеристик головних угруповань макрофітів водних екосистем [60]

Методи відбору та опрацювання проб фітопланктону Відбір проб

Визначення видового складу і структури рослинних угруповань

Вивчення характеру заростання і розподілу рослинності

Визначення ценотичного складу водної рослинності

Визначення фітомаси і продукції рослинних угруповань

Оцінка стану екосистем водних об’єктів за структурно- функціональними характеристиками макрофітів

Контрольні запитання

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

Для любых предложений по сайту: [email protected]