ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

ВСТУП

Зоологія як наука

Методи дослідження в зоології

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН

Основні терміни й поняття

Поширення тварин у біосфері

Тварини і середовище

Абіотичні фактори в житті тварини

Біотичні фактори в житті тварин

Популяційна організація тварин

Ланцюги живлення. Екологічні піраміди

Вплив антропогенних факторів на тварин

Охорона тваринного світу

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДНУ СИСТЕМУ ТВАРИННОГО СВІТУ

Частина I. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

Будова і життєві функції)

КЛАСИФІКАЦІЯ PROTOZOA

ТИП САРКОМАСТІГОФОРИ SARCOMASTIGOPHORA

ПІДТИП САРКОДОВІ-SARCODINA

   КЛАС ЗЕРНЯСТОСІТЧАСТІ (GRANULORETICULOSEA)

   НАДКЛАС ПРОМЕНЕНІЖКИ - ACTINOPODA

   КЛАС СОНЦЕВИКИ-HELIOZOEA

ПІДТИП ДЖГУТИКОВІ, АБО БИЧОНОСЦІ,-MASTIGOPHORA АБО FLAGELLATA

   КЛАС ТВАРИННІ ДЖГУТИКОВІ-ZOOMASTIGOPHOREA

ПІДТИП ОПАЛІНОВІ-OPALINATA

ТИП АПІКОМПЛЕКСНІ-APICOMPLEXA

   КЛАС СПОРОВИКИ-SPOROZOEA

     Підклас Кокцидії-Coccidia

     Підклас Грегарини-Gregarinia

ТИП МІКРОСПОРИДІЇ-MICROSPORA

ТИП МІКРОСПОРИДІЇ-MYHOZOA

ТИП ІНФУЗОРІЇ, АБО ВІЙКОНОСНІ,-INFUSORIA АБО CILIOPHORA

Походження найпростіших

Роль та значення найпростіших

Запитання і завдання

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

Гіпотези походження багатоклітинних організмів

ТИП ГУБКИ-SPONGIA, АБО PORIFERA

Будова і життєві функції

Класифікація губок

Роль та значення губок

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ-COELENTERATA

   КЛАС ГІДРОЇДНІ-HYDROZOA

   КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ-SCYPHOZOA

   КЛАС КОРАЛОВІ ПОЛІПИ-ANTHOZOA

Роль та значення кишковопорожнинних

ТИП РЕБРОПЛАВИ-CTENOPHORA

Будова і життєві функції

Запитання і завдання

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ-PLATHELMINTHES

Будова і життєві функції

   КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО ТУРБЕЛЯРІЇ, - TURBELLARIA

   КЛАС ТРЕМАТОДИ, АБО ДИГЕНЕТИЧНІ СИСУНИ, - TREMATODA, АБО DIGENEA

   КЛАС МОНОГЕНЕТИЧНІ СИСУНИ, АБО МОНОГЕНЕЇ, - MONOGENOIDEA

   КЛАС СТЬОЖКОВІ ЧЕРВИ, АБО ЦЕСТОДИ, CESTODA

ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, - NEMATHELMINTHES

Будова і життєві функції

   КЛАС КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО НЕМАТОДИ,-NEMATODA

   КЛАС ВОЛОСОВІ-NEMATOMORPHA, АБО GORDIACEA

Запитання і завдання

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО АНЕЛІДИ, ANNELIDES

Будова і життєві функції

   КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ, АБО ПОЛІХЕТИ, - POLYCHAETA

ПІДТИП ПОЯСКОВІ-CLITELLATA

   КЛАС МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ, АБО ОЛІГОХЕТИ, - OLIGOCHAETA

   КЛАС П’ЯВКИ - HIRUDINEA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

Будова і життєві функції

ПІДТИП ЗЯБРОДИШНІ, АБО РАКОПОДІБНІ,-BRANCHIATA, АБО CRUSTACEA

   КЛАС ЗЯБРОНОГІ РАКИ - BRANCHIOPODA

   КЛАС МАКСИЛОПОДИ - MAXILLOPODA

   КЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ РАКОПОДІБНІ - OSTRACODA

   КЛАС ВИЩІ РАКИ - MALACOSTRACA

ПІДТИП ТРИЛОБІТОПОДІБНІ - TRILOBITOMORPHA

   КЛАС ТРИЛОБІТИ - TRILOBITA

ПІДТИП ХЕЛІЦЕРОВІ - CHELICERATA

   КЛАС МЕРОСТОМОВІ - MEROSTOMATA

     Підклас Мечохвости - Xiphosura

   КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ - ARACHNIDA

ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA

   КЛАС БАГАТОНІЖКИ - MYRIAPODA

     Підклас Двопарноногі - Diplopoda

     Підклас Губоногі - Chilopoda

   КЛАС ПРИХОВАНОЩЕЛЕПНІ - ENTOGNATHA

   КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ, - INSECTA, АБО ECTOGNATHA

   Будова і життєві функції

   Поведінка комах

   Систематичний огляд комах

   Комахи із неповним перетворенням

   Комахи із повним перетворенням

   Екологія комах

   Роль та значення комах, їх охорона

ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ,-MOLLUSCA

   Будова і життєві функції

   КЛАС ПАНЦИРНІ, АБО ХІТОНИ, - LORICATA, АБО POLYPLACOPHORA

   КЛАС БЕЗПАНЦИРНІ, АБО БОРОЗЕНЧАСТОЧЕРЕВІ, - APLACOPHORA, АБО SOLENOGASTRES

   КЛАС ДВОСТУЛКОВІ - BIVALVIA

   КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ - GASTROPODA

   КЛАС ГОЛОВОНОГІ - CEPHALOPODA

Роль та значення молюсків

ТИП ГОЛКОШКІРІ - ECHINODERMATA

Будова і життєві функції

   КЛАС МОРСЬКІ ЗІРКИ - ASTEROIDEA

   КЛАС МОРСЬКІ ЇЖАКИ - ECHINOIDEA

   КЛАС ГОЛОТУРІЇ, АБО МОРСЬКІ ОГІРКИ, - HOLOTHUROIDEA

   КЛАС ЗМІЄХВОСТКИ, АБО ОФІУРИ, - OPHIUROIDEA

   КЛАС МОРСЬКІ ЛІЛІЇ - CRINOIDEA

ТИП ΧΟΡΔΟΒΙ - CHORDATA

Загальна характеристика

Гіпотези походження хордових

ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ - ACRANIA

ПІДТИП ЛИЧИНКОХОРДОВІ, АБО ПОКРИВНИКИ, - UROCHORDATA, АБО TUNIKATA

   КЛАС АСЦИДІЇ - ASCIDIAE

   КЛАС САЛЬПИ - SALPAE

   КЛАС АПЕНДИКУЛЯРІЇ - APPENDICULARIAE

ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ,-VERTEBRATA

   НАДКЛАС БЕЗЩЕЛЕПНІ - AGNATHA

   КЛАС КРУГЛОРОТІ - CYCLOSTOMATA

   НАДКЛАС РИБИ - PISCES

   Будова і життєві функції

   Поведінка риб

   КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ - CHONDRICHTHYES

     Підклас Суцільноголові - Holocephali

     Підклас Пластинозяброві - Elasmobranchii

   КЛАС КІСТКОВІ РИБИ - OSTEICHTYES

     Підклас Променепері риби - Actinopterygii

     Підклас Лопатепері риби - Sarcopterygii

   Екологія риб

   Значення риб. Охорона рибних ресурсів

   КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ, - AMPHIBIA

   Будова і життєві функції

   Поведінка земноводних

   СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОВОДНИХ

   Екологія земноводних

   Роль і значення земноводних. Їх охорона

   КЛАС ПЛАЗУНИ АБО РЕПТИЛІЇ, REPTILIA

   Будова і життєві функції

   Поведінка плазунів

   СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ПЛАЗУНІВ

   Екологія плазунів

   Роль та значення плазунів. Охорона плазунів

   КЛАС ПТАХИ - AVES

   Будова і життєві функції

   Поведінка птахів

   СИСТЕМАТИЧНИМ ОГЛЯД ПТАХІВ

   Екологія птахів

   Значення птахів

   Охорона й приваблювання птахів

   КЛАС ССАВЦІ, АБО ЗВІРІ, - MAMMALIA

   Будова і життєві функції

   Поведінка ссавців

   СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ССАВЦІВ

     Підклас Першозвірі - Prototheria

     Підклас Справжні звірі - Theria

     ІНФРАКЛАС СУМЧАСТІ - МЕТАТНЕRIА

     ІНФРАКЛАС ВИЩІ ЗВІРІ, АБО ПЛАЦЕНТАРНІ, - EUTHERIA

   Екологія ссавців

   Значення ссавців

   Охорона ссавців

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Для любых предложений по сайту: [email protected]