ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ПРОТИСТИ-PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ДЖГУТИКОВІ

  ТИП КОМІРЦЕВІ ДЖГУТИКОВІ (CHOANOMONADA)

   КЛАС КОМІРЦЕВІ ДЖГУТИКОВІ (СНОΑΝΟΜΟΝADEA)

  ТИП ЕВГЛЕНОЗОЇ (EUGLENOZOA)

   КЛАС ЕВГЛЕНОВІ (EUGLENOIDEA)

   КЛАС КІНЕТОПЛАСТИДИ (KINETOPLASTIDEA)

  ТИП БАГАТОДЖГУТИКОВІ (POLYMASTIGOTA)

   КЛАС ДИПЛОМОНАДЕЇ (DIPLOMONADEA)

   КЛАС ПАРАБАЗАЛІЇ (PARABASALEA)

  ТИП ОПАЛІНАТИ (OPALINATA)

   КЛАС ОПАЛІНОВІ (OPALINATEA)

  ТИП ЛАБІРИНТОПОДІБНІ (LABYRINTHOMORPHA)

САРКОДОВІ

  ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

   КЛАС СПРАВЖНІ АМЕБИ (LOBOSEA)

    ПІДКЛАС ГОЛІ АМЕБИ (GYMNAMOEBIA)

    ПІДКЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ АМЕБИ (TFSTACEALOBOSIA)

   КЛАС ФІЛОЗЕЇ (FILOSEA)

   КЛАС ГЕТЕРОЛОБОЗЕЇ (HETEROLOBOSEA)

   КЛАС МІКСОМІЦЕТИ (MYCETOZOA)

    ПІДКЛАС ПРОТОСТЕЛІЄВІ (PROTOSTEUA)

    ПІДКЛАС ДИКТІОСТЕЛІЄВІ (DICTYOSTELIA)

    ПІДКЛАС МІКСОГАСТРИДИ (MYXOGASTRIA)

  РАДІОЛЯРІЇ

   КЛАС АКАНТАРІЇ (ACANTHAREA)

   КЛАС ПОЛІЦИСТИНЕЇ(POLYCYSTINEA)

   КЛАС ФЕОДАРІЇ (PHAEODAREA)

  ТИП ФОРАМІНІФЕРИ (FORAMINIFERA)

  ТИП СОНЦЕВИКИ (HELIOZOA)

АЛЬВЕОЛАТИ

  ТИП ПАНЦИРНІ ДЖГУТИКОВІ (DINOPHYTA)

   КЛАС ПАНЦИРНІ ДЖГУТИКОВІ (DINOFLAGELLATA)

  ТИП ВІЙКОНОСНІ, або ІНФУЗОРІЇ (CILIOPHORA)

   КЛАС КІНЕТОФРАГМІНОФОРЕЇ (KINETOFRAGMINOPHOREA)

   КЛАС ОЛІГОГІМЕНОФОРЕЇ (OLIGOHYMENOPHOREA)

   КЛАС ПОЛІГІМЕНОФОРЕЇ (POLYHYMENOPHOREA)

  ТИП АПІКОМПЛЕКСНІ (APICOMPLEXA)

   КЛАС ГРЕГАРИНИ (GREGARINEA)

   КЛАС КОКЦИДІЇ (COCCIDEA)

   КЛАС КРОВ'ЯНІ СПОРОВИКИ (HAEMATOZOEA)

МІКРОСПОРИДІЇ

  ТИП МІКРОСПОРИДІЇ (MICROSPORIDIA)

   КЛАС МІКРОСПОРИДІЇ (MICROSPOREА)

МІКСОСПОРИДІЇ

  ТИП МІКСОСПОРИДІЇ (MYXOZOA)

   КЛАС МІКСОСПОРИДІЇ (MYXOSPOREA)

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA)

  ТИП ГУБКИ (PORIFERA)

   КЛАС ВАПНЯКОВІ ГУБКИ (CALCISPONGIA)

   КЛАС ЗВИЧАЙНІ ГУБКИ (DEMOSPONGIA)

   КЛАС СКЛЯНІ ГУБКИ (HYALOSPONGIA)

   КЛАС АРХЕОЦІАТИ (ARCHAEOCYATHA)

  ТИП ПЛАСТИНЧАСТІ (PLACOZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ДВОШАРОВІ (DIPLOBLASTICA), або ПРОМЕНЕВІ (RADIATA)

  ТИП ЖАЛКІ (CNIDARIA), або КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA)

  ПІДТИП МЕДУЗОЇДНІ (MEDUSOZOA)

   КЛАС ГІДРОЇДНІ (HYDROZOA)

   КЛАС СЦИФОЇДНІ (SCYHPOZOA)

   КЛАС КУБОМЕДУЗИ (CUBOZOA)

   КЛАС СИФОНОФОРИ (SIPHONOPHORA)

  ПІДТИП КОРАЛОВІ ПОЛІПИ (ANTHOZOA)

   КЛАС ВОСЬМИПРОМЕНЕВІ КОРАЛИ (OCTOCORALLIA)

   КЛАС ШЕСТИПРОМЕНЕВІ КОРАЛИ (HEXACORALLIA)

   КЛАС ЦЕРІАНТАРІЇ (CERIANTHARIA)

   КЛАС ШИПАСТІ КОРАЛИ (ANTIPATHARIA)

  ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ СПІРАЛЬНІ (SPIRALIA)

  ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)

  ПІДТИП ВІЙЧАСТІ ЧЕРВИ (TURBELLARIA), або ДАВНЬОШКІРІ (ARCHIDERMATA)

   НАДКЛАС АРХОФОРИ (ARCHOPHORA)

   КЛАС БЕЗКИШКОВІ ТУРБЕЛЯРІЇ (ACOELOMORPHA)

   КЛАС КАТЕНУЛІДИ (CATENULIDA)

   КЛАС МАКРОСТОМІДИ (MACROSTOMIDA)

   КЛАС БАГАТОГІЛЛЯСТІ (POLYCLADIDA)

   НАДКЛАС НІОФОРИ (NEOPHORA)

   КЛАС ПРЯМОКИШКОВІ (NEORHABDOCOELA)

   КЛАС ТРИГІЛЛЯСТІ, або ПЛАНАРІЇ (SERIATA)

  ПІДТИП НОВОШКІРІ (NEODERMATA)

   НАДКЛАС БЕЗЦЕРКОМЕРНІ (ACERCOMERA)

   КЛАС СИСУНИ (TREMATODA)

   КЛАС АСПІДОГАСТРИ (ASPIDOGASTREA)

   НАДКЛАС ЦЕРКОМЕРНІ (CERCOMEROMORPHA)

   КЛАС МОНОГЕНЕЇ (MONOGENEА)

   КЛАС ГІРОКОТИЛІДИ (GYROCOTYLIDA)

   КЛАС АМФІЛІНИ (AMPHILINIDA)

   КЛАС СТЬОЖКОВІ ЧЕРВИ (CESTODA)

  ТИП ОРТОНЕКТИДИ (ORTHONECTIPA)

  ТИП ЩЕЛЕПНОРОТІ (GNATHOSTOMULIDA)

  ТИП КОЛОВЕРТКИ (ROTIFERA)

  ТИП СКРЕБЛЯНКИ (ACANTHOCEPHALA)

  ТИП ЛІЙКОРОТІ (CYCLIOPHORA)

  ТИП ВНУТРІШНЬОПОРОШИЦЕВІ (ENTOPROCTА, або KAMPTOZOA)

  ТИП ЧЕРЕВОВІЙЧАСТІ (GASTROTRICHA)

  ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ (ANNELIDA)

  ПІДТИП БЕЗПОЯСКОВІ (ACLITEIJATA)

   КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ (POLYCHAETA)

   ПІДКЛАС БРОДЯЧІ (ERRANTIA)

   ПІДКЛАС СИДЯЧІ (SEDENTARIA)

   КЛАС МІЗОСТОМІДИ (MYZOSTOMIDA)

   КЛАС ДИНОФIЛІДИ (DINOPHILIDA)

  ПІДТИП ПОЯСКОВІ (CLITELLATA)

   КЛАС МАЛОЩЕТИНКОВІ (OLIGOCHAETA)

   КЛАС П'ЯВКИ (HIRUDINEA)

   ПІДКЛАС СТАРОДАВНІ П'ЯВКИ (ARСНІHІRUDINEА)

   ПІДКЛАС СПРАВЖНІ П'ЯВКИ (EUHIRUDINEA)

  ТИП ПОГОНОФОРИ (POGONOPHORA)

   КЛАС ВУЗДЕЧКОВІ (FRENULATA)

   КЛАС БЕЗВУЗДЕЧКОВІ (AFRENULATA, або VESTIMENTIFERA)

  ТИП ЕХІУРИДИ (ECHIURIDA)

  ТИП СИПУНКУЛІДИ (SIPUNCULIDA)

  ТИП М'ЯКУНИ (MOLLUSCA)

   КЛАС ПАНЦИРНІ (POLYPLACOPHORA), або ХІТОНИ (LORICATA)

   КЛАС БЕЗПАНЦИРНІ (APLACOPHORA)

   КЛАС ДВОСТУЛКОВІ (BIVALVIA)

    НАДРЯД ПЕРВИННОЗЯБРОВІ (PROTOBRANCHIA)

    НАДРЯД ЗЯБРОВІ (AUTOBRANCHIA)

    НАДРЯД ПЕРЕГОРОДЧАСТОЗЯБРОВІ (SEPTІВRANСНІА)

   КЛАС ЛОПАТОНОГІ (SCAPHOPODA)

   КЛАС МОНОПЛАКОФОРИ (MONOPLACOPHORA)

   КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA)

   ПІДКЛАС ПЕРЕДНЬОЗЯБРОВІ (PROSOBRANCHIA)

   ПІДКЛАС ЗАДНЬОЗЯБРОВІ (OPISTHOBRANCHIA)

   ПІДКЛАС ЛЕГЕНЕВІ (PULMONATA)

   КЛАС ГОЛОВОНОГІ (CEPHALOPODA)

   ПІДКЛАС НАУТИЛОІДЕЇ (ΝΑUTILOIDEA)

   ПІДКЛАС КОЛЕОІДЕЇ (COLEOIDEA)

  ТИП НЕМЕРТИНИ (NEMERTINI)

ПІДРОЗДІЛ ЛИНЯЮЧІ (ECDYSOZOA)

  ТИП НЕМАТОДИ (NEMATODA)

   КЛАС ЕНОПЛІЇ (ENOPLIA)

   КЛАС ХРОМАДОРІЇ (CHROMADORIA)

   КЛАС РАБДИТІЇ (RHABDITIA)

  ТИП ВОЛОСОВІ (NEMATOMORPHA)

  ТИП ГОЛОВОХОБОТНІ (CEPHALORHYNCHA)

   КЛАС ПРІАПУЛІДИ (PRIAPULIDA)

   КЛАС ЛОРИЦИФЕРИ (LQRICIFERA)

   КЛАС КІНОРИНХИ (KINORHYNCHA)

  ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

  ПІДТИП ХЕЛІЦЕРОВІ (CHELICERATA)

   НАДКЛАС МЕРОСТОМОВІ (MEROSTOMATA)

   КЛАС МЕЧОХВОСТИ (XIPHOSURA)

   НАДКЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА)

   КЛАС СКОРПІОНИ (SCORPIONES)

   КЛАС ПСЕВДОСКОРПІОНИ (PSEUDOSCORPIONES)

   КЛАС СОЛЬПУГИ (SOLIFUGAE)

   КЛАС КОСАРИКИ (OPILIONES)

   КЛАС ПАВУКИ (ARANEAE)

   КЛАС КЛІЩІ (ACARI)

   НАДКЛАС МОРСЬКІ ПАВУКИ (PANTOPODA)

   КЛАС МОРСЬКІ ПАВУКИ (PYCNOGONIDA)

  ПІДТИП ЗЯБРОДИШНІ (BRANCHIATA), АБО РАКОПОДІБНІ (CRUSTACEA)

   КЛАС ЗЯБРОНОГІ (BRANCHIOPODA)

   КЛАС МАКСИЛОПОДИ (MAXILLOPODA)

   ПІДКЛАС ВЕСЛОНОГІ (COPEPODA)

   ПІДКЛАС ЗЯБРОХВОСТІ, АБО КОРОПОЇДИ (BRANCHIURA)

   ПІДКЛАС ВУСОНОГІ (CIRRIPEDIA)

   КЛАС П’ЯТИУСТКИ (PENTASTOMIDA), АБО ЯЗИЧКОВІ (LINGUATULIDA)

   КЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ (OSTRACODA)

   КЛАС ВИЩІ РАКИ (MALACOSTRACA)

  ПІДТИП ТРАХЕЙНОДИШНІ (TRACHEATA)

   НАДКЛАС БАГАТОНІЖКИ (MYRIAPODА)

   КЛАС ГУБОНОГІ (CHILOPODA)

   КЛАС ДВОПАРНОНОГІ (DIPLOPODA)

   КЛАС ПАУРОПОДИ (PAUROPODA)

   КЛАС СИМФІЛИ (SYMPHYLA)

   НАДКЛАС ШЕСТИНОГІ (HEXAPODA)

   КЛАС ПОКРИТОЩЕЛЕПНІ (ENTOGNATHA)

   КЛАС КОМАХИ (INSECTA), АБО ВІДКРИТОІДЕЛЕПНІ (ECTOGNATHA)

   ПІДКЛАС ПЕРВИННОБЕЗКРИЛІ APTERYGOTA), або ЩЕТИНКОХВОСТІ (THYSANURA)

   ПІДКЛАС КРИЛАТІ (PTERYGOTA)

  ТИП ОНІХОФОРИ (ONYCHOPHORA)

   КЛАС ПЕРВИННОТРАХЕЙНІ (PROTRАСІIEATА)

  ТИП ТИХОХОДИ (TARDIGRADA)

   КЛАС ТИХОХОДИ (TARDIGRADA)

ПІДРОЗДІЛ ЩУПАЛЬЦЕВІ (LOPHOPHORATA, АБО TENTACULATA)

  ТИП ФОРОНІДИ (PHORONIDA)

   КЛАС ФОРОНІДИ (PHORONIDA)

  ТИП МОХОВАТКИ (BRYOZOA)

   КЛАС ПОКРИТОРОТІ (PHYLACTOLAEMATA)

   КЛАС ПОКРИТОРОТІ (PHYLACTOLAEMATA)

  ТИП ПЛЕЧОНОГІ (BRACHIOPODA)

   КЛАС ПЛЕЧОНОГІ (BRACHIOPODA)

ПІДРОЗДІЛ ЩЕТИНКОЩЕЛЕПНІ (CHAETOGNATHA)

  ТИП ЩЕТИНКОЩЕЛЕПНІ (CHAETOGNATHA)

   КЛАС МОРСЬКІ СТРІЛКИ (SAGITTOIDEA)

ПІДРОЗДІЛ ВТОРИННОРОТІ (DEUTEROSTOMIA)

  ТИП НАПІВХОРДОВІ (HEMICHORDATA)

   КЛАС КИШКОВОДИШНІ (ENTEROPNEUSTА)

   КЛАС КРИЛОЗЯБРОВІ (PTEROBRANCHIA)

  ТИП ГОЛКОШКІРІ (ECHINODERMATA)

   КЛАС МОРСЬКІ ЛІЛІЇ (CRINOIDEA)

   КЛАС ГОЛОТУРІЇ, або МОРСЬКІ ОГІРКИ (HOLOTHUROIDEA)

   КЛАС МОРСЬКІ ЗІРКИ (ASTEROIDEA)

   КЛАС ОФІУРИ АБО ЗМІЄХВОСТКИ (OPHIUROIDEA)

   ПІДКЛАС ПРАВИЛЬНІ ЇЖАКИ (REGULARIA)

   ПІДКЛАС НЕПРАВИЛЬНІ ЇЖАКИ (IRREGULARIA)

   КЛАС МОРСЬКІ МАРГАРИТКИ (CONCENTRICYCLOIDEA)

Для любых предложений по сайту: [email protected]